top of page
P AIR.jpg

Arts News

PD.jpg

นักศึกษาหรือศิษย์เก่า ม.อัสสัมชัญ สามารถเข้ามาสัมภาษณ์ (ในรอบที่จัดให้เป็นพิเศษ) ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00น. ที่ชั้น 5 ตึกอรกานต์

ผล TOEIC สามารถยื่นตามภายหลังได้

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ผู้สมัครที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกท่าน ต้องนำผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง  (Self Antigen Test Kit) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันสัมภาษณ์ มายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ ตามวันและเวลาที่ท่านได้รับการนัดหมาย  
บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีผลตรวจ ATK เข้ารับการสัมภาษณ์เท่านั้น

bottom of page